Mukhlish, M. M. M. “THE ROLE OF THE HEAD OF THE NEW MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BRANCH IN CHILD PROTECTION EFFORTS”. Komsospol, vol. 1, no. 1, Nov. 2021, pp. 10-18, doi:10.47637/komsospol.v1i1.409.