MARINI. Analisis Semiotika Sampul Majalah Sahabat Edisi Agustus - Oktober 2021. Komsospol, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 82–107, 2022. Disponível em: https://jurnal.umko.ac.id/index.php/komsospol/article/view/586. Acesso em: 30 jan. 2023.