[1]
Mukhlish, M.M.M. 2021. THE ROLE OF THE HEAD OF THE NEW MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BRANCH IN CHILD PROTECTION EFFORTS. Komsospol. 1, 1 (Nov. 2021), 10–18. DOI:https://doi.org/10.47637/komsospol.v1i1.409.