MELATI, I. K.; NOVIYANTI, L. P. E.; WAHYU ERIYANTI, R. REPRESENTASI KONFLIK POLITIK DALAM NOVEL LENTERA BATUKARU KARYA PUTU SETIA. Edukasi Lingua Sastra, Indonesia, v. 20, n. 2, p. 184–198, 2022. DOI: 10.47637/elsa.v20i2.560. Disponível em: https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/view/560. Acesso em: 23 mar. 2023.