Melati, I. K., Noviyanti, L. P. E., & Wahyu Eriyanti, R. (2022). REPRESENTASI KONFLIK POLITIK DALAM NOVEL LENTERA BATUKARU KARYA PUTU SETIA. Edukasi Lingua Sastra, 20(2), 184–198. https://doi.org/10.47637/elsa.v20i2.560