[1]
Melati, I.K., Noviyanti, L.P.E. and Wahyu Eriyanti, R. 2022. REPRESENTASI KONFLIK POLITIK DALAM NOVEL LENTERA BATUKARU KARYA PUTU SETIA. Edukasi Lingua Sastra. 20, 2 (Sep. 2022), 184–198. DOI:https://doi.org/10.47637/elsa.v20i2.560.